Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste


Viimeksi päivitetty 5.12.2023

Rekisterinpitäjä
Adea Oy (y-tunnus 2179677-3)
Puhelin: 020 728 8620
Osoite: Lellavantie 12, 61800 Kauhajoki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Esa Mäkitalo
Puhelin: 020 728 8620
Sähköposti email hidden; JavaScript is required
Osoite: Lellavantie 12, 61800 Kauhajoki


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Adea Oy:n ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto, rekisteröidyn suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja kerätään seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tuotteisiin liittyvät takuuasiat
 • asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
 • kontakti- ja asiakashistorian hallinta
 • viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen
 • tapaamisen järjestäminen potentiaalisen asiakkaan kanssa
 • myyntimateriaalin lähettäminen

Kerättävät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot
 • yritysasiakkaiden kohdalla heidän edustajiensa nimi ja asema sekä organisaatio, sen y-tunnus ja yhteystiedot
 • asiakaskontaktissa syntyneet asiakkuuden hallintaan liittyvät tiedot (muistiinpanoja)
 • asiakkaan hankkimat tuotteet sekä niiden laskutus- ja muut maksuliikenteessä tarvittavat tiedot
 • rekisteröidyn itse tallentamat tiedot hänestä itsestään
 • rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat tiedot
 • asiakkuuteen liittyvät historiatiedot sekä
 • muut asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden itse Adea Oy:lle antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvien palveluiden käytöstä, viestintä- sekä asiointi- ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista. Tietoja voidaan saada myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan osapuolen toimittamina sekä yhteistyökumppaneilta, jotka liittyvät tuotteeseen.

Evästeet

Adea Oy:n sivuilla käytetään evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymiä, eikä niiden avulla voida saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun kellonaika
 • vieraillut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan organisaatio, maa ja kaupunki
 • käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen.

Käyttämällä Adea.fi –verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneelleen. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tässä tapauksessa käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisen rekisterin sisältämät tiedot suojataan teknisesti palomuureilla, antamalla pääsy siihen oikeutetuille henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä muilla tietoturvan toimialla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla.

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Adea Oy voi luovuttaa tai siirtää henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä palveluidensa tuottamiseen osallistuville alihankkijoinaan toimiville kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi tapahtua perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa, lainsäädännön velvoittaessa sekä käyttötarkoituksiin, jotka tukeva kyseisen rekisterin toiminta-ajatusta (esimerkiksi suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset).

Yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin tai luovuttaa niitä kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Europan Unionin tai ETA:n ulkopuolelle. Jos henkilötietojen käsittelyssä käytetään kansainvälisiä pilvipalveluita, niiden yhteydessä tietoja saattaa siirtyä EU/ETA:n ulkopuolelle. Tietojen siirrossa huolehditaan siitä, että niissä käytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojatoimenpiteitä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena ja osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava tai lähetettävä todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta.

Adea Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee toimittaa asiaa koskeva vaatimuksensa omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä tai todisteellisesti tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Adea Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelyn perusteena on Adea Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

Adea Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Henkilötietojen poistaminen ja säilytysaika

Adea Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Adea Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Digitaaliset tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla ja paperiset asiakirjat hävitetään tietoturva huomioiden asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Adea Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut turvasuojaamisoikeutta tiedoille.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Adea Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan.